Tag-Archive for » zdrowie «

Dziecięcy strach przed dentystą

Dziecięcy strach przed dentystą

Dentysta? „O nie! Pomocy !” – to najczęstsza reakcja , niestety nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Przeważnie złe skojarzenia ze spotkaniem z doktorem stomatologiem kojarzą się z traumatycznymi przeżyciami w czasie pierwszej wizyty w gabinecie dentystycznym. Niemiłe , a wręcz odstraszające swym wyglądem akcesoria , jakimi posługuje się pan lub pani w białym fartuchu, mogą powodować dreszcze . A gdy to tego dojdzie skojarzenie dokuczliwego dźwięku i specyficznego farmakologicznego zapachu, to zrażeni pacjenci nieraz wolą cierpieć niż zdecydować się na umówienie spotkania z dentystą. Ale niestety, takie zachowania sprzyjają komplikacjom i stwarzają ryzyko jeszcze wi ę kszych k ł opot ó w z naszym uz ę bieniem . Dlatego te ż tak bardzo wa ż na jest pierwsza wizyta w gabinecie dentystycznym. Rodzice musz ą by ć ś wiadomi tego, jak istotne dla ka ż dego dziecka jest zawarcie przyjaznych relacji podczas pierwszych pr ó b zapoznania si ę z dzia ł aniem gabinetu i specyfik ą zawodu dentysty. Rozwi ą zywanie pierwszych problem ó w stomatologicznych pociech wymaga delikatno ś ci i racjonalnego podej ś cia zar ó wno ze strony rodzic ó w jak i doktora . Im wcze ś niej zadbamy o zdrowie jamy ustnej naszych pociech , tym skuteczniej zaoszcz ę dzimy im p óź niejszych k ł opot ó w z takimi przypad ł o ś ciami jak kamie ń naz ę bny, pr ó chnica czy pierwsze ubytki. Nasz gabinet to miejsce, kt ó re wyr óż nia si ę na tle innych przychodni nie tylko swoj ą barwn ą dekoracj ą , lecz nade wszystko wyszkolonym i przyja ź nie usposobionym do maluch ó w personelem. Stomatolog Krak ó w to gwarancja komfortu dla rodzic ó w i kompetentnego podej ś cia do najm ł odszych. Spore do ś wiadczenie pozwoli ł o nam zdoby ć solidn ą wiedz ę i przekona ć si ę , ż e spos ó b rozwi ą zywania pierwszych dentystycznych problem ó w mo ż e wp ł yn ąć na postrzeganie dentysty ju ż w doros ł ym ż yciu. Zapraszamy do skorzystania z us ł ug stomatologa Krowodrza Krak ó w .